Ерөнхий консулын газраас үзүүлэх үйлчилгээний хураамж

2022-11-01


Үйлчилгээний төрөл

Үйлчилгээний хураамж (ам.доллараар)

Нэг. Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ

1.

Гадаад паспорт шинээр мэдүүлэх

50

2.

Буцах үнэмлэх олгох

15

3.

Иргэний шинэчилсэн бүртгэл

15

4.

Төрсний бүртгэл

10

5.

Гэрлэлтийн бүртгэл

10

Хоёр. Нотариатын үйлчилгээ

6.

Нотариат /ерөнхий/

10

7.

Итгэмжлэл

10

8.

Бүх төрлийн гэрээ гэрчлэх

10

9.

Төрөөс олгож буй бүх төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмж авахтай холбоотой итгэмжлэл

10

10.

Баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг гэрчлэх

(хуудас тутмаас)

5

11.

Баримт бичигт зурсан гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх

5

Гурав. Консулын үйлчилгээ

12.

АНУ-д оршин сууж, суралцаж буй тухай тодорхойлолт

5

13.

Олон улсын аялалд хүүхэд өгч явуулах итгэмжилсэн захидал /англи хэл дээр/

5

14.

Иргэний бүртгэлийн бичиг баримтыг орчуулж баталгаажуулах (хуудас тутмаас)

Хуудас бүр 5

Дөрөв. Виз

 

Визийн төрөл

 

Визийн хураамж

Үйлчилгээний хөлс

15.

Орох виз

Нэг удаа

45 ам.доллар

5 ам.доллар

Хоёр удаа

60 ам.доллар

5 ам.доллар

16.

Дамжин өнгөрөх

Нэг удаа

20 ам.доллар

5 ам.доллар

Хоёр удаа

45 ам.доллар

5 ам.доллар

Олон удаа

70 ам.доллар

5 ам.доллар

17.

Олон удаагийн виз

6 сар хүртэлх

100 ам.доллар

5 ам.доллар

6 сараас 1 жил хүртэлх

200 ам.доллар

5 ам.доллар