Ерөнхий консулын газраас үзүүлэх үйлчилгээний хураамж

2022-11-01


Үйлчилгээний төрөл

Үйлчилгээний хураамж (ам.доллараар)

Нэг. Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ

1.

Гадаад паспорт шинээр мэдүүлэх

50

2.

Буцах үнэмлэх олгох

15

3.

Иргэний шинэчилсэн бүртгэл:

Сунгалт (25,45 нас)

Анх удаа (16)

 

10

15

4.

Төрсний бүртгэл

Хугацаандаа (30 хоног дотор)

Хугацаа хэтэрсэн (30 хонгоос хэтэрсэн)

 

10

15

5.

Гэрлэлтийн бүртгэл

10

Хоёр. Нотариатын үйлчилгээ

6.

Итгэмжлэл

10

7.

Өвлөх эрхтэй холбоотой хүсэлт

(гар өргөдөлд гарын үсгийн баталгаа хийнэ)

15

8.

Баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг гэрчлэх (хуудас тутмаас)

5

9.

Баримт бичигт зурсан гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх

5

Гурав. Консулын үйлчилгээ

10.

АНУ-д оршин сууж, суралцаж буй тухай тодорхойлолт

5

11.

Олон улсын аялалд хүүхэд өгч явуулах итгэмжилсэн захидал /англи хэл дээр/

5

12.

Иргэний бүртгэлийн бичиг баримтыг орчуулж баталгаажуулах (хуудас тутмаас)

Хуудас бүр 5