Гэрээ хэлэлцээр

2022-10-25


Гэрээ хэлэлцээр
1. Монгол Улс, АНУ–ын хоорондын Консулын конвенц, 1990 
2. Хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих тухай Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр, 1990
3. Худалдааны харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ–ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр, 1991 
4. Хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах  тухай Монгол Улс, АНУ-ын хоорондын гэрээ, 1994 
5. Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан туслах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр, 1996
6. Цэргийн салбар дахь солилцоо, айлчлалын тухай Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр, 1996
7. Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар хоорондын Худалдаа, хөрөнгө оруулалтын харилцааг хөгжүүлэх тухай хэлэлцээр, 2004