Ерөнхий консулын газраас үзүүлэх үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний хураамж (ам.доллараар)
Нэг. Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ
1 Гадаад паспорт шинээр мэдүүлэх 50
2 Буцах үнэмлэх олгох 15
3 Иргэний шинэчилсэн бүртгэл 20
4 Төрсний бүртгэл 10
5 Гэрлэлтийн бүртгэл 10
Хоёр. Нотариатын үйлчилгээ
7 Нотариат /ерөнхий/ 10
8 Итгэмжлэл 10
9 Бүх төрлийн гэрээ гэрчлэх 10
10 Төрөөс олгож буй бүх төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмж авахтай холбоотой итгэмжлэл 10
11 Баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг гэрчлэх 5
12 Баримт бичигт зурсан гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх 5
Гурав. Консулын үйлчилгээ
13 АНУ-д оршин сууж, суралцаж буй тухай тодорхойлолт 5
14 Олон улсын аялалд хүүхэд өгч явуулах итгэмжилсэн захидал /англи хэл дээр/ 5
15 Иргэний бүртгэлийн бичиг баримтыг орчуулж баталгаажуулах Хуудас бүр 10
Дөрөв. Виз
  Визийн төрөл   Визийн хураамж Үйлчилгээний хөлс
16 Орох виз Нэг удаа 45 ам.доллар 5 ам.доллар
Хоёр удаа 60 ам.доллар 5 ам.доллар
17 Дамжин өнгөрөх Нэг удаа 20 ам.доллар     5 ам.доллар
Хоёр удаа 45 ам.доллар 5 ам.доллар
Олон удаа 70 ам.доллар 5 ам.доллар
18 Олон удаагийн виз 6 сар хүртэлх 100 ам.доллар 5 ам.доллар
6 сараас 1 жил хүртэлх 200 ам.доллар 5 ам.доллар