Гэрээ хэлэлцээр

1. Монгол Улс, АНУ–ын хоорондын Консулын конвенц, 1990 (татах)

2. Хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих тухай Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр, 1990 ( татах)

3. Худалдааны харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ–ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр, 1991 ( татах)

4. Хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах  тухай Монгол Улс, АНУ-ын хоорондын гэрээ, 1994 ( татах)

5. Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан туслах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр, 1996 ( татах)

6. Цэргийн салбар дахь солилцоо, айлчлалын тухай Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр, 1996

7. Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар хоорондын Худалдаа, хөрөнгө оруулалтын харилцааг хөгжүүлэх тухай хэлэлцээр, 2004